Site icon Suaphanmem.com

Gỡ bỏ chế độ Demo Vivo Y53s V2058 thành công

Xoá bỏ chế độ demo cửa hàng cho Vivo Y53s thành công – Vivo V2058 demo mode remove

Nhận gỡ bỏ chế độ Demo Vivo PD2103F

Sau khi gỡ demo thành công thì trên góc không còn chữ demo nữa, sử dụng như máy bình thường.

Exit mobile version